วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 26:06 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ทำเนียบคณะกรรมการ

ทำเนียบคณะกรรมการ

ทำเนียบ

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

นายอรุณ บุญชม (มุฮำหมัดญาลาลุดดีน)

Mr.Aroon  Boonchom

ประธานกรรมการ / President

นายทองคำ มะหะหมัด (อาดำ)
Mr.Thongkam  Mahamad

ผู้ทรงคุณวุฒิ / Scholar

นายสมัย เจริญช่าง (อิสมาแอล)
Mr.Samai  Charoenchang
กรรมการกลางฯ (ผู้แทน กอ.กทม.) Council Islamic Committee of Thailand
ผศ.ดร.วิศรุต  เลาะวิถี (มุร็อด)

Asst.Dr.Witsarut  Lohwithee

รองประธาน / Vice President

นายอับดุลเราะห์มาน เยนา (อับดุลเราะห์มาน)
นายอับดุลเราะห์มาน เยนา (อับดุลเราะห์มาน)
Mr.Abdulrahman  Yena

รองประธาน / Vice President

นายเจริญ  โต๊ะมางี

Mr.Charoen  Tohma-ngee

รองประธาน / Vice President

นายซีรอซันคาร  ปาทาน

Mr.Seerawsankhan  Pathan

รองประธาน / Vice President

นายอาหะหมัด  ขามเทศทอง

Mr.Ahamad  Kamtestong

เลขานุการ  / Secretary

นายวิบูลย์  มุขตารี

Mr.Wibul  Mooktaree

เหรัญญิก / Tresurer

ดร.ธีระวุฒิ  มูฮำหมัด

Dr.Teerawut  Muhummud

นายทะเบียน / Registra

นายบุญล้อม  สาตและ

Mr.Boonlom  sardleh

กอฎี / Qadi

นายกอเซ็ม  มั่นคง

Mr.Korsem  Mankhong

กรรมการ/ฝ่ายวิชาการ / Executive Committee

นายแพทย์ชาติชาย  วงษ์อารี

Mr.Chartchai wongs-aree

กรรมการ/ฝ่ายกิจการเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ / Executive Committee

นายอาลี กองเป็ง (อะลี) นายอาลี  กองเป็ง

Mr. Ali  Kongpeng

กรรมการ /ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา/ Executive Committee

นายชาตรี  แอนดาริส (อาลีชิฮาบุดดีน)

Mr.Chatree  Andaris

กรรมการ/ฝ่ายดูดวงจันทร์ / Executive Committee

นายทวิช อารียะกิจโกศล (ซอและห์) นายทวิช อารียะกิจโกศล (ซอและห์)

Mr.Thawich  Areeyakitkosol

กรรมการ/ฝ่ายกองทุนซะกาตและสวัสดิการสังคม / Executive Committee

 นายประสิทธิ์  เจริญผล

Mr.Prasit  Charoenpol

กรรมการ/ฝ่ายส่งเสริมชารีอะห์ครอบครัว / Executive Committee

 นายไพศาล  เต็งหิรัญ

Mr.Pisal  Thengherun

กรรมการ/ฝ่ายกิจการฮาลาล / Executive Committee

นายมานัดร  ป้อมขุนพรม

Mr.Manud  Pomkunprom

กรรมการ/ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม / Executive Committee

นายประสิทธิ์  มะหะหมัด

Mr.Prasit  Mahamad

กรรมการ/ฝ่ายนิติการ / Executive Committee

นายประสพ  ภู่สำลี

Mr.Prasob Phusumlee

กรรมการ/ฝ่ายส่งเสริมกิจการฮัจย์ / Executive Committee

นายวุฒิวัย  หวังบู่

Mr.Wutthiwai  Wangboo

กรรมการ/ฝ่ายส่งเสริมกิจการฮัจย์ / Executive Committee

นายอนุสรณ์  องอาจ

Mr.Anusorn  Ongard

กรรมการ/ฝ่ายกิจการพิเศษ / Executive Committee

นายเสน่ห์  ลังเด๋ง

Mr.Sane  Langdeng

กรรมการ/ฝ่ายกิจการพิเศษ / Executive Committee

นายนริศ  อามินเซ็น

Mr.Naris  Amincen

กรรมการ/ฝ่ายการศึกษา / Executive Committee

นายสมบัติ  ซูโอ๊ะ

Mr.Sombat  Soo-oh

กรรมการ/ฝ่ายการศึกษา / Executive Committee


นายปรีดา  หร่ายมณี

Mr.Preeda  Raimanee

กรรมการ /ฝ่ายกิจการเยาวชน/ Executive Committee

นายอนุสิทธิ์  สุขุมานันท์

Mr.Anusit  Sukhumanant

กรรมการ /ฝ่ายสื่อสารองค์กร/ Executive Committee

นายพิสิษฐ์  อรุณพูลทรัพย์

Mr.Pisit  Arunpoolsap

กรรมการ /ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา/ Executive Committee

นายมูฮัมหมัด  เสน่หา

Mr.Muhamad  Saneyha

กรรมการ/ฝ่ายประสานงานมัสยิด / Executive Committee

หมายเหตุ  กรรมการชุดนี้ ได้รับการคัดเลือกเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 หมดวาระวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566

Scroll To Top