วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 7:43 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ทำเนียบคณะกรรมการ

ทำเนียบคณะกรรมการ

ทำเนียบ

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

นายอรุณ บุญชม (มุฮำหมัดญาลาลุดดีน)

Mr.Aroon  Boonchom

ประธานกรรมการ / President

นายสมัย เจริญช่าง (อิสมาแอล)
Mr.Samai  Charoenchang
กรรมการกลางฯ (ผู้แทน กอ.กทม.)/ Central Islamic Council of Thailand
 

ผศ.ดร.วิศรุต  เลาะวิถี (มุร็อด)

Asst.Dr.Witsarut  Lohwithee

รองประธาน / Vice President

นายอับดุลเราะห์มาน เยนา (อับดุลเราะห์มาน)

Mr.Abdulrahman  Yena

รองประธาน / Vice President 

ผู้ทรงคุณวุฒิ / Scholar

 

นายประสพ  ภู่สำลี

Mr.Prasob Phusumlee

รองประธาน / Vice President

 

นายซีรอซันคาร  ปาทาน

Mr.Seerawsankhan  Pathan

รองประธาน / Vice President

 

นายอาหะหมัด  ขามเทศทอง

Mr.Ahamad  Kamtestong

เลขานุการ  / Secretary

 

นายวิบูลย์  มุขตารี

Mr.Wibul  Mooktaree

เหรัญญิก / Treasurer

 

ดร.ธีระวุฒิ  มูฮำหมัด

Dr.Teerawut  Muhummud

นายทะเบียน / Registra

 

นายบุญล้อม  สาตและ

Mr.Boonlom  sardleh

กอฎี / Qadi

 

นายกอเซ็ม  มั่นคง

Mr.Korsem  Mankhong

กรรมการ/ฝ่ายศาสนาวิชาการและส่งเสริมคุณธรรม / Executive Committee

 

นายแพทย์ชาติชาย  วงษ์อารี

Mr.Chartchai wongs-aree

กรรมการ/ฝ่ายเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ / Executive Committee

 

นายอาลี  กองเป็ง

Mr. Ali  Kongpeng

กรรมการ /ฝ่ายศาสนาวิชาการและส่งเสริมคุณธรรม/ Executive Committee

 

นายชาตรี  แอนดาริส (อาลีชิฮาบุดดีน)

Mr.Chatree  Andaris

กรรมการ/ฝ่ายดูดวงจันทร์ / Executive Committee

 

นายทวิช อารียะกิจโกศล (ซอและห์)

Mr.Thawich  Areeyakitkosol

กรรมการ/ฝ่ายกองทุนซะกาตและสวัสดิการสังคม / Executive Committee

 

นายประสิทธิ์  เจริญผล

Mr.Prasit  Charoenpol

กรรมการ/ฝ่ายส่งเสริมชารีอะห์ครอบครัว / Executive Committee

 

ดร.ไพศาล  เต็งหิรัญ

Dr.Pisal  Thengherun

กรรมการ/ฝ่ายกิจการฮาลาล / Executive Committee

 

นายมานัดร  ป้อมขุนพรม

Mr.Manud  Pomkunprom

กรรมการ/ฝ่ายศาสนาวิชาการและส่งเสริมคุณธรรม/ Executive Committee

 

นายประสิทธิ์  มะหะหมัด

Mr.Prasit  Mahamad

กรรมการ/ฝ่ายประสานงานมัสยิด/ฝ่ายนิติการ / Executive Committee

 

นายธนารัช  วัชระพิสุทธิ์

Mr.Thanarat  Watcharapisud

กรรมการ/ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์/ Executive Committee

หมายเหตุ ได้รับการคัดเลือกเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

 

ายวุฒิวัย  หวังบู่

Mr.Wutthiwai  Wangboo

กรรมการ/ฝ่ายส่งเสริมกิจการฮัจย์ / Executive Committee

 

นายอนุสรณ์  องอาจ

Mr.Anusorn  Ongard

กรรมการ/ฝ่ายสื่อสารองค์กร / Executive Committee

 

นายเสน่ห์  ลังเด๋ง

Mr.Sane  Langdeng

กรรมการ/ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินวากัฟ / Executive Committee

 

นายนริศ  อามินเซ็น

Mr.Naris  Amincen

กรรมการ/ฝ่ายการศึกษา / Executive Committee

 

นายสมบัติ  ซูโอ๊ะ

Mr.Sombat  Soo-oh

กรรมการ/ฝ่ายการศึกษา / Executive Committee

 

นายปรีดา  หร่ายมณี

Mr.Preeda  Raimanee

กรรมการ /ผู้ช่วยเหรัญญิก/ Executive Committee

 

นายอนุสิทธิ์  สุขุมานันท์

Mr.Anusit  Sukhumanant

กรรมการ /ฝ่ายประสานงานมัสยิด/ Executive Committee

 

นายพิสิษฐ์  อรุณพูลทรัพย์

Mr.Pisit  Arunpoolsap

กรรมการ /ฝ่ายกิจการฮาลาล/ Executive Committee

 

นายมูฮัมหมัด  เสน่หา

Mr.Muhamad  Saneyha

กรรมการ/ฝ่ายประสานงานมัสยิด / Executive Committee

นายอับดุลเลาะ  หนุ่มสุข

กรรมการ/ฝ่ายส่งเสริมพหุวัฒนธรรม / Executive Committee

หมายเหตุ ได้รับการคัดเลือกเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ  กรรมการชุดนี้ ได้รับการคัดเลือกเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 หมดวาระวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566

Scroll To Top