วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 10:00 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ทำเนียบคณะกรรมการ

ทำเนียบคณะกรรมการ

ทำเนียบ
คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร


นายสมัย เจริญช่าง (อิสมาแอล)
Mr.Samai  Charoenchang
ประธานกรรมการ / President
กรรมการกลางฯ (ผู้แทน กอ.กทม.) / Central Islamic Council of Thailand

 

 

นายอาหะหมัด  ขามเทศทอง
Mr.Ahamad  Kamtestong

รองประธาน / Vice President
 

ผศ.ดร.วิศรุต  เลาะวิถี (มุร็อด)
Asst.Dr.Witsarut  Lohwithee

รองประธาน / Vice President

 

ผศ.ดร.อับดุลเลาะ  หนุ่มสุข
Asst.Dr.Abdullah  Numsuk

รองประธาน / Vice President

 

 

นายประสพ  ภู่สำลี
Mr.Prasob Phusumlee

รองประธาน / Vice President

 

นายนริศ  อามินเซ็น
Mr.Naris  Amincen

เลขานุการ  / Secretary

 

 

นายวิบูลย์  มุขตารี
Mr.Wibul  Mooktaree

เหรัญญิก / Treasurer

 

นายแพทย์ชาติชาย  วงษ์อารี
Mr.Chartchai wongs-aree

นายทะเบียน / Registra

 

ายกอเซ็ม  มั่นคง
Mr.Korsem  Mankhong

กรรมการ/ฝ่ายศาสนาวิชาการและส่งเสริมคุณธรรม / Executive Committee

 

 

นายชาตรี  แอนดาริส (อาลีชิฮาบุดดีน)
Mr.Chatree  Andaris

กรรมการ/ฝ่ายชะรีอะฮ์ครอบครัว/ Executive Committee

 

 

 

นายทวิช อารียะกิจโกศล (ซอและห์)
Mr.Thawich  Areeyakitkosol

กรรมการ/ฝ่ายกองทุนซะกาตและการกุศล / Executive Committee

 

นายธนารัช  วัชระพิสุทธิ์
Mr.Thanarat  Watcharapisud

กรรมการ/ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์/ Executive Committee

 

 

นายนิรันดร์  เอี่ยมฤทธิ์
Mr.Nirun  Aimrit

กรรมการ/ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาเยาวชน/ Executive Committee

 

นายบุญล้อม  สาตและ
Mr.Boonlom  sardleh

กอฎี / Qadi

 

นายประชาพร  ขำกา
Mr.Prachaporn  Khamka

กรรมการ/ฝ่ายกอฎี/ Executive Committee

 

นายประสิทธิ์  เจริญผล
Mr.Prasit  Charoenpol

กรรมการ/ฝ่ายทะเบียน / Executive Committee

 

 

นายประสิทธิ์  มะหะหมัด
Mr.Prasit  Mahamad

กรรมการ/ฝ่ายกิจการฮาลาล / Executive Committee

 

นายพิสิษฐ์  อรุณพูลทรัพย์
Mr.Pisit  Arunpoolsap

กรรมการ /ฝ่ายประสานงานมัสยิด/ Executive Committee

 

ดร.ไพศาล  เต็งหิรัญ
Dr.Pisal  Thengherun

กรรมการ/ฝ่ายนิติการ / Executive Committee

 

นายมานัดร  ป้อมขุนพรม
Mr.Manud  Pomkunprom

กรรมการ/ฝ่ายดูจันทร์เสี้ยว (ฮิลาล)/ Executive Committee

 

นายมานิต  ทองแสง
Mr.Manit  Thongsang

กรรมการ/ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการมาตรฐานฮาลาล/ Executive Committee

 

นายมูฮัมหมัด  เสน่หา
Mr.Muhamad  Saneyha

กรรมการ/ฝ่ายเลขานุการ / Executive Committee

 

นายวันชัย  สละกูดิง
Mr.Wanchai  Salakuding

กรรมการ/ฝ่ายกิจการฮาลาล/ Executive Committee

 

ายวุฒิวัย  หวังบู่
Mr.Wutthiwai  Wangboo

กรรมการ/ฝ่ายพัฒนาทรัพย์สินวะกัฟของมัสยิด / Executive Committee

 

ายศราวุธ  ศรีวรรณยศ
Mr.Sarawut Sriwannayos

กรรมการ/ฝ่ายสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพ/ Executive Committee

 

นายเสน่ห์  ลังเด๋ง
Mr.Sane  Langdeng

กรรมการ/ฝ่ายพัฒนาทรัพย์สินวะกัฟของมัสยิด / Executive Committee

 

นายอนุสรณ์  องอาจ
Mr.Anusorn  Ongard

กรรมการ/ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ / Executive Committee

 

ผศ.ดร.อดิศักดิ์  นุชมี
Asst.Dr.Adisak  Nuchmee

กรรมการ/ฝ่ายกิจการเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ / Executive Committee

 

นายอาลี  กองเป็ง
Mr. Ali  Kongpeng

กรรมการ /ฝ่ายศาสนาวิชาการและส่งเสริมคุณธรรม/ Executive Committee

 

นายอิทธิพล  บรอฮีมี
Mr.Itipol  Baroheme

กรรมการ /ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาเยาวชน/ Executive Committee

หมายเหตุ  กรรมการชุดนี้ ได้รับการคัดเลือกเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 หมดวาระวันที่ 26 พฤศจิกายน 2572

Scroll To Top