วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 24:19 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม_พุทธศักราช_2488

                ในปีพุทธศักราช 2488 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับเป็นจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญของการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม และเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามอย่างเป็นระบบ รัฐบาลโดยการนาของ นายควง อภัยวงษ์ ได้มีการตรากฎหมาย เพื่อจัดระบบการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และมัสยิด ขึ้น เรียกว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พุทธศักราช 2488 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 ทำให้มีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด และคณะกรรมการอิสลามประจามัสยิด เป็นต้นมา

 

นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2488 ถึงปัจจุบันจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้แก่

อาจารย์ต่วน_สุวรรณศาสน์ อาจารย์ต่วน สุวรรณศาสน์ (จุฬาราชมนตรี)
(ฮัจยีอิสมาแอล บินฮัจยียะห์ยา)ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนคร
พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2515
อาจารย์ยูซุฟ_ศาสนกูล อาจารย์ยูซุฟ ศาสนกูล
(ฮัจยียูซุฟ บินฮัจยีอับดุลเลาะห์)ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดธนบุรี
พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2514
อาจารย์เต็ม_หาญเขตต์ อาจารย์เต็ม หาญเขตต์
(ฮัจยีตอฮาอัลคอยร์ บินอับดุลเลาะห์)ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดธนบุรี
พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2515
อาจารย์ซอและห์_ศรีวิเศษ อาจารย์ซอและห์ ศรีวิเศษ
(ฮัจยีซอและห์ บินฮัจยีมุฮาหมัด)ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
เปลี่ยนเป็น จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2524
อาจารย์อะหมัดซีฮาบุดดีน_คุรุสวัสดิ์ อาจารย์อะหมัดซีฮาบุดดีน คุรุสวัสดิ์
(ฮัจยีอะห์มัดซีฮาบุดดีน บินฮัจยีซอและห์)ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2528
อาจารย์มานิต_เกียรติธารัย อาจารย์มานิต เกียรติธารัย
(ฮัจยีฮาริส บินฮัจยีอับดุลอาซีส)ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2538
อาจารย์ประสิทธิ์_อามินเซ็น อาจารย์ประสิทธิ์ อามินเซ็น
(ฮัจยีฮัสบุลเลาะห์ บินฮัจยีมุฮาหมัด)ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2542
อาจารย์สมัย_เจริญช่าง อาจารย์สมัย เจริญช่าง
(ฮัจยีอิสมาแอล บินฮัจยียะห์ยา)ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 ถึงวัน 10 มกราคม 2548
อาจารย์ประสาน_ศรีเจริญ อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ
(ฮัจยีซารีฟ บินฮัจยีอับดุลเราะห์มาน)ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2548 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548
อาจารย์สมัย_เจริญช่าง อาจารย์สมัย เจริญช่าง
(ฮัจยีอิสมาแอล บินฮัจยียะห์ยา)ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551
อาจารย์อรุณ_บุญชม อาจารย์อรุณ บุญชม
(ฮัจยีมุฮาหมัดยะลาลุดดีน บินฮูเซ็น)ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
วันที่ 9 มิถุนายน 2551 ถึงปัจจุบัน
อาจารย์อรุณ บุญชม
(ฮัจยีมุฮาหมัดยะลาลุดดีน บินฮูเซ็น)ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 พฤศจิการยน 2554 – 23 พฤศจิกายน 2560
อาจารย์อรุณ บุญชม
(ฮัจยีมุฮาหมัดยะลาลุดดีน บินฮูเซ็น)ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 พฤศจิการยน 2560 – 26 พฤศจิกายน 2566
อาจารย์สมัย  เจริญช่าง
(ฮัจยีอิสมาแอล บินฮัจยียะห์ยา) ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 พฤศจิการยน 2566 – 26 พฤศจิกายน 2572

ในอดีต คณะกรรมการอิสลามประจากรุงเทพมหานคร ไม่มีสำนักงานเป็นกิจจะลักษณะที่แน่นอน เนื่องจากไม่มีกฎหมายรับรองสถานะของสำนักงาน ส่วนใหญ่จะใช้บ้านพักหรือมัสยิดของประธานเป็นสำนักงานในการติดต่อประสานงาน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2540 พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พุทธศักราช 2540 มีผลบังคับใช้ กำหนดให้สานักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล อาจารย์ประสิทธิ์ อามินเซ็น ในฐานะเป็นประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ในขณะนั้น ได้ใช้ห้องประชุมของมัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม คลองตัน เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

IMG_3772

                ต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระ อาจารย์สมัย เจริญช่าง ได้รับเลือกให้เป็นประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ใช้สำนักงาน ส.ส.สมัย เจริญช่าง ตั้งอยู่เลขที่ 27/1 หมู่ 4 ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา เป็นสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครชั่วคราว

ในปี พ.ศ. 2543 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย โดยนายบัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย ในขณะนั้น ให้ใช้พื้นที่ อาคารหอประชุม ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เป็นที่ตั้งถาวรของ “สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร”

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2545 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้ย้ายสำนักงานเข้ามาอยู่เป็นการถาวร

islamic_bangkok_office

                ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ ณ อาคารหอประชุม ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 45 หมู่ 3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

                วันทำการ จันทร์-วันศุกร์
เวลาทำการ 08.30 น.-16.30 น.
โทรศัพท์ 0-2949-4184,0-2949-4259,0-2949-4330,0-2989-7108
โทรสาร ต่อ 25,26
Website : www.islamicbangkok.or.th
E-mail : islamicbkk@hotmail.com

Scroll To Top