วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 8:27 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม_พุทธศักราช_2488

                ในปีพุทธศักราช 2488 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับเป็นจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญของการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม และเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามอย่างเป็นระบบ รัฐบาลโดยการนาของ นายควง อภัยวงษ์ ได้มีการตรากฎหมาย เพื่อจัดระบบการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และมัสยิด ขึ้น เรียกว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พุทธศักราช 2488 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 ทำให้มีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด และคณะกรรมการอิสลามประจามัสยิด เป็นต้นมา

 

                 นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2488 ถึงปัจจุบันจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร รวม 11 คน

อาจารย์ต่วน_สุวรรณศาสน์

อาจารย์ต่วน สุวรรณศาสน์ (จุฬาราชมนตรี)
(ฮัจยีอิสมาแอล บินฮัจยียะห์ยา)

ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนคร
พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2515

อาจารย์ยูซุฟ_ศาสนกูล

อาจารย์ยูซุฟ ศาสนกูล
(ฮัจยียูซุฟ บินฮัจยีอับดุลเลาะห์)

ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดธนบุรี
พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2514

อาจารย์เต็ม_หาญเขตต์

อาจารย์เต็ม หาญเขตต์
(ฮัจยีตอฮาอัลคอยร์ บินอับดุลเลาะห์)

ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดธนบุรี
พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2515

อาจารย์ซอและห์_ศรีวิเศษ

อาจารย์ซอและห์ ศรีวิเศษ
(ฮัจยีซอและห์ บินฮัจยีมุฮาหมัด)

ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี 
เปลี่ยนเป็น จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2524

อาจารย์อะหมัดซีฮาบุดดีน_คุรุสวัสดิ์

อาจารย์อะหมัดซีฮาบุดดีน คุรุสวัสดิ์
(ฮัจยีอะห์มัดซีฮาบุดดีน บินฮัจยีซอและห์)

ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2528

อาจารย์มานิต_เกียรติธารัย

อาจารย์มานิต เกียรติธารัย
(ฮัจยีฮาริส บินฮัจยีอับดุลอาซีส)

ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2538

อาจารย์ประสิทธิ์_อามินเซ็น

อาจารย์ประสิทธิ์ อามินเซ็น
(ฮัจยีฮัสบุลเลาะห์ บินฮัจยีมุฮาหมัด)

ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2542

อาจารย์สมัย_เจริญช่าง

อาจารย์สมัย เจริญช่าง
(ฮัจยีอิสมาแอล บินฮัจยียะห์ยา)

ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 ถึงวัน 10 มกราคม 2548

อาจารย์ประสาน_ศรีเจริญ

อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ
(ฮัจยีซารีฟ บินฮัจยีอับดุลเราะห์มาน)

ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2548 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548

อาจารย์สมัย_เจริญช่าง

อาจารย์สมัย เจริญช่าง
(ฮัจยีอิสมาแอล บินฮัจยียะห์ยา)

ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551

อาจารย์อรุณ_บุญชม

อาจารย์อรุณ บุญชม
(ฮัจยีมุฮาหมัดยะลาลุดดีน บินฮูเซ็น)

ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
วันที่ 9 มิถุนายน 2551 ถึงปัจจุบัน

                ในอดีต คณะกรรมการอิสลามประจากรุงเทพมหานคร ไม่มีสำนักงานเป็นกิจจะลักษณะที่แน่นอน เนื่องจากไม่มีกฎหมายรับรองสถานะของสำนักงาน ส่วนใหญ่จะใช้บ้านพักหรือมัสยิดของประธานเป็นสำนักงานในการติดต่อประสานงาน

                เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2540 พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พุทธศักราช 2540 มีผลบังคับใช้ กำหนดให้สานักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล อาจารย์ประสิทธิ์ อามินเซ็น ในฐานะเป็นประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ในขณะนั้น ได้ใช้ห้องประชุมของมัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม คลองตัน เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

IMG_3772

                ต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระ อาจารย์สมัย เจริญช่าง ได้รับเลือกให้เป็นประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ใช้สำนักงาน ส.ส.สมัย เจริญช่าง ตั้งอยู่เลขที่ 27/1 หมู่ 4 ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา เป็นสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครชั่วคราว

                ในปี พ.ศ. 2543 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย โดยนายบัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย ในขณะนั้น ให้ใช้พื้นที่ อาคารหอประชุม ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เป็นที่ตั้งถาวรของ “สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร” 

                เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2545 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้ย้ายสำนักงานเข้ามาอยู่เป็นการถาวร

islamic_bangkok_office

                ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ ณ อาคารหอประชุม ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 45 หมู่ 3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร

                วันทำการ จันทร์-วันศุกร์
                เวลาทำการ 08.30 น.-16.30 น.
                โทรศัพท์ 0-2949-4184,0-2949-4259,0-2949-4330,0-2989-7108
                โทรสาร ต่อ 25,26
                Website : www.islamicbangkok.or.th
                E-mail : islamicbkk@hotmail.com

Scroll To Top