วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 25:51 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ทำเนียบเจ้าหน้าที่

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

 

นายมนธรรม โพธิ์ทอง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 • ฝ่ายเลขานุการ
 • ฝ่ายกิจการพิเศษ
 • คณะผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ฝ่ายส่งเสริมกิจการฮัจย์
 • ฝ่ายกิจการเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ
นายมานพ มะดะเรส
เจ้าหน้าที่
 • ฝ่ายสื่อสารองค์กร
 • ฝ่ายวิชาการ
 • ฝ่ายเผยแผ่
 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม
นางสาวศิริพร ไทยพิทักษ์
เจ้าหน้าที่
 • ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • ฝ่ายกองทุนซะกาตและสวัสดิการสังคม
นางสาวสุนันท์ เจริญวงษ์
เจ้าหน้าที่
 • ฝ่ายกิจการฮาลาล
 • ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและการมาตรฐานฮาลาล
นางสาวิตรี ริสมัน
เจ้าหน้าที่
 • ฝ่ายกิจการฮาลาล
นางปิยนุช อับดุลเล๊าะ
เจ้าหน้าที่
 • ฝ่ายทะเบียน
 • ฝ่ายนิติการ
 • ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 • ฝ่ายประสานงานกลุ่มมัสยิด
 • ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร
นายวรวุฒิ โฉมฉิน
เจ้าหน้าที่
 • ฝ่ายกิจการฮาลาล
 • ฝ่ายกิจการเยาวชน

น.ส.จิตราภรณ์ หมัดสะและ

เจ้าหน้าที่
 • ฝ่ายกิจการฮาลาล

นางสาวไอลดา  พึ่งและ

เจ้าหน้าที่
 • ฝ่ายกิจการฮาลาล

นายศราวุธ   มะเล็ก

เจ้าหน้าที่
 • ฝ่ายบัญชี

นางสาวณัฐชา นิซู

เจ้าหน้าที่
 • ฝ่ายกิจการฮาลาล
 • งานตรวจประเมินสถานที่จัดจำหน่ายเนื้อสัตว์และร้านอาหารมุสลิม

นายศรัณยู  ฤทธิ์ดี

เจ้าหน้าที่
 • ฝ่ายกอฎี
 • ฝ่ายดูดวงจันทร์
 • ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • ฝ่ายการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมชะรีอะห์ครอบครัว

นายเกชา  เข็มทำ

พนักงานขับรถ

 

 

Scroll To Top