วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 8:28 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Responsibility-4

วิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

เราจะมุ่งมั่น ร่วมกันพัฒนามัสยิดและชุมชนมัสยิด ให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยกระดับการดำเนินชีวิตให้อยู่ในวิถีอิสลามและดำรงตนในสังคมไทย อย่างมีความสุข
Responsibility-3 Responsibility-6

 

 พันธกิจ 

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พุทธศักราช 2540

Responsibility-5

เป็นองค์กรกลางของประชาคมมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาสังคม ตามความคาดหวังของภาครัฐและเอกชน

Responsibility-2

ริเริ่ม ขยายแนวคิด พัฒนา เร่งรัด ให้องค์กรมัสยิดเป็นศูนย์กลางในการบริหารชุมชนมุสลิม

Responsibility-1

Scroll To Top