วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 22:50 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Responsibility-4

วิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนามัสยิดและประชาคมมุสลิมกรุงเทพมหานคร สู่การเป็นองค์กรต้นแบบของสังคมภายในปี พ.ศ.2566 โดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลและการดำเนินชีวิตตามวิถีอิสลามเพื่อประโยชน์สุขต่อสังคมไทย
Responsibility-3 Responsibility-6

 พันธกิจ 

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พุทธศักราช 2540

Responsibility-5

เป็นองค์กรกลางของประชาคมมุสลิมในกรุงเทพมหานครดำเนินการพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขปัญหาสังคม ตามความคาดหวังของภาครัฐและเอกชน

Responsibility-2

พัฒนา และขับเคลื่อน ให้องค์กรมัสยิดเป็นศูนย์กลางในการบริหารชุมชนมุสลิม

Responsibility-1

 เป้าหมายหลัก

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

ประชาคมมุสลิมกรุงเทพมหานครมีความมั่นคงและยั่งยืน

Scroll To Top