วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 18:34 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> หน่วยงานต่างๆ

หน่วยงานต่างๆ

หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

รหัส
ฝ่าย
ประธานฝ่าย
ผู้รับผิดชอบดูแล
01
ฝ่ายเลขานุการ
นายประสิทธิ์ เจริญผล
นายอรุณ บุญชม
02
ฝ่ายเหรัญญิก
นายวิบูลย์ มุขตารี
03
กอฎี
นายบุญล้อม สาตและ
04
ธุรการ / สารบรรณ
05
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายทองคำ มะหะหมัด
นายทองคำ มะหะหมัด
06
ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่ศาสนา
นายอาลี กองเป็ง
ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข
รองฝ่ายวิชาการและเผยแพร่ศาสนา
07
ฝ่ายส่งเสริมชารีอะห์ครอบครัว
นายชาตรี แอนดาริส
08
ฝ่ายดูดวงจันทร์
นายเสน่ห์ ลังเด๋ง
09
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม
นายเจริญ โต๊ะมางี
10
ฝ่ายนิติการ
นายอารี วงศ์บุญเกิด
นายอารี วงศ์บุญเกิด
รองฝ่ายนิติการและประสานราชการ
11
ฝ่ายประสานงานกลุ่มมัสยิด
นายอรุณ บุญมาเลิศ
12
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายมานัดร ป้อมขุนพรม
ผศ.ดร.วีระพล
อารวรรณ
รองฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
13
ฝ่ายทะเบียน
ดร.ธีระวุฒิ มูฮำหมัด
14
ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายอับดุลเราะห์มาน เยนา
นายอับดุลเราะห์มาน เยนา
รองฝ่ายกิจการฮาลาล
15
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการมาตรฐานฮาลาล
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
16
ฝ่ายกองทุนซะกาตและสวัสดิการสังคม
นายทวิช อารียะกิจโกศล
นายมานิต ทองแสง
รองฝ่ายกองทุนซะกาต
17
ฝ่ายส่งเสริมกิจการฮัจย์
นายกอเซ็ม มั่นคง
นายอรุณ บุญมาเลิศ
ฝ่ายกิจการพิเศษ
18
ฝ่ายกิจการสตรีและผู้สูงอายุ
นายสวาท มูฮำหมัดเย็ง
19
ฝ่ายกิจการพิเศษ
นายอรุณ บุญมาเลิศ
20
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ดร.วิศรุต เลาะวิถี
ดร.วิศรุต เลาะวิถี
รองฝ่ายการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
21
ฝ่ายการศึกษา
นายชัช หะซาเล็ม
22
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ดร.ธีระวุฒิ มูฮำหมัด
23
ฝ่ายกิจการเยาวชน
ดร.ธีระวุฒิ มูฮำหมัด
24
ฝ่ายประสานราชการและองค์กร
25
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.วีระพล อารวรรณ
ผศ.ดร.วีระพล
อารวรรณ

Scroll To Top