วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 19:49 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.จับมือ นิด้า ลงนาม MOU
กอ.กทม.จับมือ นิด้า ลงนาม MOU

กอ.กทม.จับมือ นิด้า ลงนาม MOU

     เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น. ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง นายอรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร กับรองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) โดยมีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานสักขีพยาน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดตั้ง “สถาบันพัฒนาผู้นำ ของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร” โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะให้การสนับสนุนด้านวิชาการ และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จะทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับผู้เข้าร่วมโครงการ 

    สถาบันพัฒนาผู้นำ ของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และฝึกอบรม ตลอดจนการเสนอแนะ ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านการบริหารองค์การให้แก่สังคมมุสลิม ดัวยแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ (Modern Management Technology) บูรณาการกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม เช่น ภาวะผู้นำ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความขัดแย้ง การทำงานเป็นทีม การบริหารชุมชน การจัดการศึกษาในสถานศึกษาและชุมชน เศรษฐศาสตร์และการเงินในระบบอิสลาม ฯลฯ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ กลุ่มผู้บริหารองค์กรศาสนาอิสลาม(กรรมการอิสลามฯ กรรมการอิสลามประจำจังหวัด) กลุ่มผู้นำและกรรมการอิสลามประจำมัสยิด กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มผู้บริหารและครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสอนศาสนาและภาษาอาหรับและวิทยากรอิสลามศึกษา กลุ่มเยาวชนและสตรี กลุ่มนักธุรกิจมุสลิม

     สถาบันพัฒนาผู้นำของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมัย เจริญช่าง เป็นประธานกรรมการสถาบัน พร้อมทั้งคณะนักวิชาการผู้ชำนาญการในสาขาการบริหารจัดการ ประกอบดัวย ศ.ดร.ปกรณ์  ปรียากร รองประธาน  ศ.ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่  ศ.ดร.จรัล  มะลูลีม  ดร.วัลลภ  สุวรรณดี  ดร.อณัส  อมาตยกุล  ดร.อาแว  มะแส  ผศ.ดร.อับดุลเลาะ  หนุ่มสุข  ดร.วิศรุต  เลาะวิถี  นายชัช  หะซาเล็ม  ดร.นิพนธ์  โซ๊ะเฮง  นายมนัส  นานา  ดร.ศราวุฒิ  อารีย์  นายกฤษดา  สลักเพชร  นายอาหะหมัด  ขามเทศทอง  นายอนันต์  ยาชะรัด  นายรุ่งโรจน์  ซาลลี เป็นคณะกรรมการสถาบัน และมีนายทวีศักดิ์  หมัดเนาะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 30 ปี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน

IMG_9753  IMG_9759

IMG_9816

  IMG_9813

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top