วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 26:07 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> หน่วยงานต่างๆ

หน่วยงานต่างๆ

หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

ลำดับ
ฝ่าย
ประธานฝ่าย
ผู้รับผิดชอบดูแล
01
ฝ่ายเลขานุการ
นายอาหะหมัด  ขามเทศทอง
นายอรุณ บุญชม
ประธานกรรมการ
02
ฝ่ายเหรัญญิก
นายวิบูลย์ มุขตารี
03
กอฎี
นายบุญล้อม สาตและ
04
ฝ่ายประสานงานกลุ่มมัสยิด
นายสมัย  เจริญช่าง
05
คณะกรรมการบริหารสำนักงาน
นายอาหะหมัด  ขามเทศทอง
06
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายทองคำ มะหะหมัด
นายทองคำ มะหะหมัด
07
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ผศ.ดร.วิศรุต  เลาะวิถี
ผศ.ดร.วิศรุต  เลาะวิถี
รองประธานกรรมการ
08
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผศ.ดร.วิศรุต  เลาะวิถี
09
ฝ่ายกองทุนซะกาตและสวัสดิการสังคม
นายทวิช  อารียะกิจโกศล
10
ฝ่ายทะเบียน
ดร.ธีระวุฒิ  มูฮำหมัด
11
ฝ่ายนิติการ
นายประสิทธิ์  มะหะหมัด
12
ฝ่ายการศึกษา
นายนริศ  อามินเซ็น
13
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดร.ธีระวุฒิ  มูฮำหมัด
14
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการมาตรฐานฮาลาล
นายอาหะหมัด  ขามเทศทอง
นายอับดุลเราะห์มาน  เยนา
รองประธานกรรมการ
 15
ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายไพศาล  เต็งหิรัญ
16
ฝ่ายวิชาการ
นายกอเซ็ม  มั่นคง
17
ฝ่ายดูดวงจันทร์
นายชาตรี  แอนดาริส
18
ฝ่ายส่งเสริมกิจการฮัจย์
นายประสพ  ภู่สำลี
 19
ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา
นายอาลี  กองเป็ง
นายเจริญ  โต๊ะมางี
รองประธานกรรมการ
 20
ฝ่ายส่งเสริมชะรีอะฮ์ครอบครัว
นายประสิทธิ์  เจริญผล
21
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม
นายมานัดร  ป้อมขุนพรม
 22
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร
นายซีรอซันคาร  ปาทาน
นายซีรอซันคาร  ปาทาน
รองประธานกรรมการ
 23
ฝ่ายกิจการเด็ก  สตรี  และผู้สูงอายุ
นายแพทย์ชาติชาย  วงษ์อารี
24
ฝ่ายกิจการเยาวชน
นายปรีดา  หร่ายมณี
25
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
นายอนุสิทธิ์  สุขุมานันท์
26
ฝ่ายกิจการพิเศษ
นายอนุสรณ์  องอาจ

Scroll To Top