วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 21:25 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กทม. ยกระดับร้านอาหารมุสลิมสู่มาตรฐานฮาลาล
กทม. ยกระดับร้านอาหารมุสลิมสู่มาตรฐานฮาลาล

กทม. ยกระดับร้านอาหารมุสลิมสู่มาตรฐานฮาลาล

    (เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2558) เวลา 09.00 น. ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารมุสลิมในกรุงเทพมหานคร  ตามโครงการรับรองร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นชาวมุสลิมเข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาลเพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาลประเทศไทย พร้อมมอบอุปกรณ์ในการทำอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านค้า จำนวน 5 ราย โดยมีผู้บริหารเขตหนองจอก นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และผู้แทนผู้ประกอบการร้านอาหารมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก
     กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย จัดโครงการรับรองร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นชาวมุสลิมเข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาลเพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาลประเทศไทยขึ้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาหารให้ได้มาตรฐาน “ฮาลาลลันตอยยีบัน” คือ ให้ถูกต้องตามหลักศาสนา และสุขภาพ สะอาด ปลอดภัย ให้เป็นที่ยอมรับของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารที่เป็นมุสลิมในกรุงเทพมหานครจำนวน 650 ร้าน จาก 38 เขต 750 คน ทั้งสถานประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เข้ารับอบรม
     รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีผู้ประกอบการร้านค้าไม่น้อยกว่า 3 แสนคน ดังนั้นการควบคุมกำกับให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารปรุงอาหารให้สะอาดปลอดภัยต่อประชาชนกรุงเทพมหานคร และนักท่องเที่ยวถือเป็นภารกิจสำคัญ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ตราข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร 3 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ปี 2545 กำหนดให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร การสุขาภิบาลอาหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ผ่านมามีการบูรณาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการร่วมกันสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองอาหารปลอดภัย ตามโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้กทม. ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ตระหนักให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทำให้การประกอบและปรุงอาหารเป็นที่เชื่อถือและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศต่อไป
     ภายในงานมีการบรรยายในหลายหัวข้อเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ได้แก่ บัญญัติศาสนาอิสลามกับการปรุงประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ ร้านอาหารตามมาตรฐานฮาลาลประเทศไทย วัตถุดิบสารเคมีและสารที่ต้องสงสัยในการปรุงประกอบอาหาร การสุขาภิบาลอาหารปลอดภัยสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค และการตรวจประเมินร้านอาหารให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรม

IMG_0766 (Small)  IMG_0684 (Small)

IMG_0890 (Small)  IMG_0885 (Small)

IMG_0699 (Small)  IMG_0709 (Small)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top