วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 24:28 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบทบาทใน 4 งานหลัก
กอ.กทม.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบทบาทใน 4 งานหลัก

กอ.กทม.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบทบาทใน 4 งานหลัก

     เมื่อวันที่ 23-24 ตุลาคม 2558 ณ ร่มเย็นกรีนแลนด์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ( WORK SHOP ) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ กอ.กทม. มีประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางและกระบวนการในการทำงานของ กอ.กทม.ให้ไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ เพื่อกำหนดแผนงานของ กอ.กทม.ในปี 2559-2560 และเพื่อให้การทำงานของ กอ.กทม.มีเอกภาพเป็นแบบอย่างที่ดีแกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด และสังคมมุสลิม สำหรับรายละเอียดของการประชุมสัมมนาประกอบด้วย การปาฐกถาของอาจารย์อรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เปิดความในใจ “ข้าพเจ้าตั้งใจจะนำองค์กร กอ.กทม.สู่เป้าหมายที่พึงประสงค์” การเสวนา เรื่อง “ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อ กอ.กทม.”โดย ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ท่านไพโรจน์ มินเด็น นอกจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มสัมมนาเป็น 4 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย

          กลุ่มที่ 1 เรื่อง “การประสานงานกับมัสยิดในเชิงรุก” มีท่านไพโรจน์ มินเด็น ตุลาการศาลปกครองกลาง เป็นวิทยากร

          กลุ่มที่ 2 เรื่อง “การทำงานเป็นทีมเวิร์ดที่มีคุณภาพ” มีนายซีรอซันคาร ปาทาน รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากร

          กลุ่มที่ 3 เรื่อง “การสื่อสารสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล” มีนายคอลิด ปู่ทอง วิทยากรของมูลนิธิศรัทธาชน เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม

        และกลุ่มที่ 4 เเรื่อง “การดะวะห์กับกลุ่มเป้าหมายมุสลิม และกลุ่มเป้าหมายนอกสังคมมุสลิม (NON MUSLIM) มี รศ.พิเชษฐ์ กาลามเกษตร์ อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม และสุดท้ายของการประชุมสัมมนา มีการฝากข้อคิดโดยอาจารย์สมัย เจริญช่าง ประธานฝ่ายนโยบาล และยุทธศาสตร์องค์กร เรื่อง “แนวคิดในการกำหนดแผนอนาคต 2 ปี สุดท้ายสู่ความสำเร็จ

12132513_822502917866090_4830202635985386116_o  12183016_822502634532785_522589304134220081_o

12087208_822502684532780_176349622777646635_o  887552_822505741199141_7561440610532781280_o

12034465_822504051199310_3329144327261356685_o  12030439_822504381199277_7015391866558175220_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top