วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 27:01 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> ฝ่ายกิจการสตรีและผู้สูงอายุ กอ.กทม. ลั่นกลองส่งเสริมบทบาทมุสลิมะห์
ฝ่ายกิจการสตรีและผู้สูงอายุ กอ.กทม. ลั่นกลองส่งเสริมบทบาทมุสลิมะห์

ฝ่ายกิจการสตรีและผู้สูงอายุ กอ.กทม. ลั่นกลองส่งเสริมบทบาทมุสลิมะห์

     นายสวาท  มูฮำหมัดเย็ง ประธานฝ่ายกิจการสตรีและผู้สูงอายุ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) ได้เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการสตรีและผู้สูงอายุ ของ กอ.กทม. ที่โรงแรมรีเจ้นท์ รามคำแหง เขตบางกะปิ

ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนให้มัสยิดใน กทม. ทั้ง 183 มัสยิด จัดตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการสตรีและผู้สูงอายุประจำมัสยิดขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสตรีและผู้สูงอายุในเขตมัสยิด โดยให้คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเป็นผู้คัดเลือก

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการฯ มีแนวทางการทำงานดังนี้

 1. จัดโครงการ “สานสัมพันธ์มุสลิมะห์ กทม.” (โครงการนำร่อง) ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และคัดสรรอนุกรรมการฝ่ายกิจการสตรีและผู้สูงอายุประจำมัสยิด โดยให้แต่ละมัสยิดส่งผู้นำสตรีที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป จำนวน 183 มัสยิด มัสยิดละ 2 คน รวม 364 คน เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการดำเนินการ
 2. จัดทำโครงการฝึกอบพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการฝ่ายกิจการสตรีและผู้สูงอายุประจำมัสยิด เสนอของบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 3. จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการฝ่ายกิจการสตรีและผู้สูงอายุประจำมัสยิด โดยกำหนดแบ่งการฝึกอบรมเป็น 6 รุ่น จำแนกตามโซนมัสยิดในกรุงเทพมหานคร

อนึ่ง คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการสตรีและผู้สูงอายุ ของ กอ.กทม. มีผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ดังนี้

 1. นายสวาท  มูฮำหมัดเย็ง         ประธานอนุกรรมการ
 2. นายวิเชียร  โชติศิริ                 รองประธานและอนุกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณ
 3. นายสุขุม  เด่นประภา              อนุกรรมการฝ่ายวิชการศาสนา
 4. พ.อ.(พิเศษ) หญิง ดร.กฤษณา  บุญชม อนุกรรมการฝ่ายนโยบายและแผนงาน
 5. ดร.พรภินันท์  เลาะหนับ         อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
 6. ดร.วิลาสินี  ดาราฉาย             อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
 7. คุณนิภาพร  สุบการี                อนุกรรมการฝ่ายการเงิน
 8. คุณกนกวรรณ  สุขชถาวร      อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
 9. ดร.กัลยาณี  เจริญช่าง นุชมี  อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายกิจการสตรีและผู้สูงอายุ

S__4186127

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top