วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 25:52 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม. จับมือหารือ “เกรียงศักดิ์” กำหนดทิศทางเพื่อพัฒนาประชาคมมุสลิม
กอ.กทม. จับมือหารือ “เกรียงศักดิ์” กำหนดทิศทางเพื่อพัฒนาประชาคมมุสลิม

กอ.กทม. จับมือหารือ “เกรียงศักดิ์” กำหนดทิศทางเพื่อพัฒนาประชาคมมุสลิม

     2 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายสมัย  เจริญช่าง ประธานฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) เป็นผู้แทนของนายอรุณ  บุญชม ประธาน กอ.กทม. พร้อมด้วยคณะ ได้แก่ ดร.วิศรุต  เลาะวิถี รองประธาน กอ.กทม. นายประสิทธิ์  เจริญผล เลขานุการกอ.กทม. นายอาหะหมัด  ขามเทศทอง กอ.กทม. ได้เข้าพบและประชุมหารือกับ ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์  โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เรื่องการประสานงานระหว่างกรุงเทพมหานครกับคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) โดยขอความร่วมมือจากฝ่ายนิติบัญญัติของ กทม. ช่วยสนับสนุนและพัฒนาประชาคมมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอยู่ไม่น้อยกว่าประมาณ 4.5 แสนคนในปัจจุบัน โดยผ่านองค์กรศาสนาอิสลามที่มีอยู่ 2 ระดับ คือ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่มีอยู่ประมาณ 200 แห่ง

ผลจากการประชุมหารือร่วมทั้ง 2 ฝ่ายตกลงจะร่วมมือกันในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ คือ

  1. การสนับสนุนฮาลาลผลิตภัณฑ์ 

1.1   กลุ่มผู้ประกอบการอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ BANGKOK BRAND จะได้มอบให้สำนักพัฒนาสังคม เชิญผู้ประกอบการดังกล่าวมารับแนวทางการขอรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์

1.2   ครัวในสถานศึกษาของ กทม. จะได้มอบให้สำนักการศึกษา กทม. พิจารณาดูสถานศึกษาที่คาดว่าจะดำเนินการเป็นตามมาตรฐานฮาลาล และเชิญมารับแนวทางการขอรับรองฮาลาล ผลิตภัณฑ์

1.3   ครัวในโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร จะส่งเสริมให้มีครัวฮาลาลที่มีมาตรฐานทุกโรงพยาบาลและเพื่อขอรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์

        2. เรื่องการทำคิตั่น (สุหนัตหมู่) แก่เยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน (ตุลาคม 2559) จะมอบให้ นพ.  ชาติชาย  วงษ์อารี จัดทำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและจำนวนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร กทม. เป็นการต่อไป

       3. เรื่องการสนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของมัสยิดต่างๆ มีความเห็นว่า ในส่วนของการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 ฝากให้สภา กทม. ได้ช่วยผลักดันในการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2560 เพิ่มเติมให้ด้วย

       4. เรื่องการส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการชุมชน ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับหลักการทำงานตามแนวทาง  บ.ร.ม. (บ้าน โรงเรียน มัสยิด) โดยจะมอบให้สำนักพัฒนาสังคมหารือแนวทางในเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมเป็นการต่อไป

B985C5B3-2FAF-4FC6-B289-5A86FA6E3C2E  BC8FC308-C4FE-4BF0-A310-FCFE7F66C208

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top