วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 23:50 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.มอบรางวัลให้นักศึกษาผู้ใหญ่ไป “อุมเราะฮ์” 5 ราย
กอ.กทม.มอบรางวัลให้นักศึกษาผู้ใหญ่ไป “อุมเราะฮ์” 5 ราย

กอ.กทม.มอบรางวัลให้นักศึกษาผู้ใหญ่ไป “อุมเราะฮ์” 5 ราย

กอ.กทม.มอบรางวัลให้นักศึกษาผู้ใหญ่ไป “อุมเราะฮ์” 5 ราย

     นายสมัย เจริญช่าง ประธานฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กรในฐานะประธานคณะอนุกรรมการโครงการอบรมศาสนธรรมอิสลามประจำวันเสาร์หลักสูตรเร่งรัดประจำปี 2559 ของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่คณะกรรมการอิสลามประจำ กทม.ได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 โดยเปิดโอกาสให้อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเข้ารับการอบรมวิชาศาสนธรรมอิสลาม เพื่อทบทวนองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยประสบการณ์ตลอดจนความเข้าใจและทักษะในการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติโดยมีกำหนดการเรียนการสอนในวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. ต่อมาในปี พ.ศ.2558 ได้มีการรับสมัครผู้สนใจเข้าเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ในโครงการเดิมเริ่มเปิดอบรมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นมา โดยใช้หลักสูตรเร่งรัดของอดีตท่านจุฬาราชมนตรี (นายประเสริฐ มะหะหมัด) เปิดรับบุคคลภายนอกทั้งชายและหญิงเข้ารับการอบรม การอบรมมีเนื้อหาวิชา 4 วิชา คือ วิชาอัลกุรอาน เน้นถึงวิธีการอ่านที่ถูกต้อง มีวิทยากรประจำ คือ อิหม่ามฮารูณ สนนุกิจ วิชาเตาฮีด (เอกภาพของพระผู้เป็นเจ้าและการศรัทธา) มีวิทยากร คือ ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข และอาจารย์ชัช หะซาเล็ม วิชาฟิกฮ์ (การปฏิบัติศาสนกิจ) มีวิทยากร คือ อาจารย์ทองคำ มะหะหมัด และอาจารย์กอเซ็ม มั่นคง วิชาอัคล๊าก (จริยธรรมอิสลาม) มีวิทยากร อาจารย์อรุณ บุญชม อาจารย์อาลี กองเป็ง และอาจารย์เจริญ โต๊ะมางี ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ คณะกรรมการอิสลามประจำ กทม.จัดเป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจ โดยไม่มีการเก็บค่าสมัครหรือค่าลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้ได้มอบเอกสารการเรียนฟรีทุกครั้งที่มีการอบรมมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 651 คน และทางโครงการได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าในรอบ 1 ปี หากมีผู้เข้ารับการอบรมไม่ขาด จะมีการจับสลากรางวัลผู้โชคดี จำนวน 5 ราย ปรากฏว่า เมื่อถึงสิ้นปี พ.ศ.2559 มีผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่ขาด จำนวน 47 คน ดังนั้น คณะกรรมการอิสลามประจำ กทม. จึงได้ประกาศให้รางวัลไปทำอุมเราะห์ จำนวน 5 ราย มีการจับสลากผลปรากฏว่าได้ผู้โชคดี ดังนี้คือ นางวารุณีย์ พูลทรัพย์ (เลขที่ 29) น.ส.สุไรคอ สุขเขียว (เลขที่ 138) นางมณี คุโณภาส (เลขที่ 141) นางวิไล เจ๊ะวัง (เลขที่ 206) และนางหิรัญญิการ์ แดงวิจิตร (เลขที่ 225)

          อนึ่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำอุมเราะห์ของผู้โชคดีดังกล่าว เป็นงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 รางวัล และได้รับการสนับสนุนจากนายวิบูลย์ มุขตารี และนายเอกรินทร์ อยู่บำรุง อีก 2 รางวัล

  

นางวารุณี พูลทรัพย์                                นางมณี คุโณภาส                           น.ส.สุไรคอ สุขเขียว

 

              นางวิไล เจ๊ะวัง                            น.ส.หิรัญญิการ์ แดงวิจิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top