วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 24:39 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม. จับมือ ม.รังสิต จัดประชุมทางวิชาการเรื่องการพัฒนาผู้สอนวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับใน กทม.
กอ.กทม. จับมือ ม.รังสิต จัดประชุมทางวิชาการเรื่องการพัฒนาผู้สอนวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับใน กทม.

กอ.กทม. จับมือ ม.รังสิต จัดประชุมทางวิชาการเรื่องการพัฒนาผู้สอนวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับใน กทม.

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดประชุมทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาผู้สอนวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับใน กทม. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีวิทยากรผู้สอนวิชาอิสลามศึกษา วิทยากรภาษาอาหรับ และครูอาจารย์ที่สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหลักสูตรบูรณาการอิสลามศึกษาและวิชาสายสามัญศึกษา ในสังกัด สพฐ. และ สช. ให้ความสนเข้าร่วมอย่างคับคั่งเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้

ผศ.ดร.วิศรุต  เลาะวิถี ในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร ของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ปัจจุบันสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนทุกระดับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากและมีผลกระทบกับการเรียนรู้ศาสนาอิสลามของเยาวชนอย่างปฏิเสธไม่ได้ เนื่องจากผู้สอนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เปี่ยมล้นด้วยความรู้ในเนื้อหาสาระของศาสนาอิสลามอยู่ในระดับที่ดีมาก แต่ควรได้รับการพัฒนาด้านเทคนิคการถ่ายโอนความรู้ จิตวิทยาการสอนและการปกครองชั้นเรียน รวมทั้งการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากได้รับการพัฒนาเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ จะทำให้การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลามหรืออิสลามศึกษาและภาษาอาหรับอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จึงมีดำริให้จัดโครงการนี้ โดยร่วมกับ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และมหาวิทยาลัยรังสิต กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สอนวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครู-อาจารย์ที่สอนศาสนาในโรงเรียนสังกัด สช. และโรงเรียนสังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 193 คน จากที่กำหนดไว้ 150 คน ซึ่งนับได้ว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง

ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายพะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสุกัญญา  งามบรรจง ผู้แทนสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธนิต  กิตติพัธโนทัย ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และนายสมัย  เจริญช่าง ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต  ได้ร่วมกันแสดงปาฐกถาเรื่องความคาดหวังของหน่วยงานที่มีต่อการสอนอิสลามศึกษา หลังจากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพและจริยธรรมของครู โดยนายอรุณ  บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร การบายยายเรื่องบทบาทและหน้าที่ของผู้สอนอิสลามศึกษาและภาษาอหรับในยุคแห่งการปฏิรูป โดย ผู้แทนจากหน่วยงานทั้ง 4 หน่วยงาน การบรรยายเรื่องเทคนิคการวัดผลการสอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ โดย  ผศ.ดร.วิศรุต  เลาะวิถี ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา และการบรรยายเรื่องหลักการและวิธีการทำสื่อการสอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับอย่างง่าย โดย ดร.กัลยาณี  เจริญช่าง นุชมี

การจัดโครงการประชุมทางวิชาการเรื่องการพัฒนาผู้สอนวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับในครั้งนี้ นับว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องการศึกษา และบรรดาผู้สอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับจากสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัด สพฐ. สังกัด สช. และมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เกินจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

  

  

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top