วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 24:27 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> ผลคะแนนการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร 2560
ผลคะแนนการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร 2560

ผลคะแนนการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ไปเป็นประธานในการประชุมคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร  ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร สนามกีฬา(ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง  โดยได้กล่าวเปิดการประชุม หลังจากนั้น ได้มอบหมายให้ ดร.วัลลภ  สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานที่ประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครต่อจนกระทั่งเสร็จสิ้นการนับคะแนน   ผลจากการนับคะแนนผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน  มีดังนี้

 1. นายอรุณ บุญชม
 2. นายทองคำ  มะหะหมัด
 3. นายอับดุลเราะห์มาน  เยนา
 4. ผศ.ดร.วิศรุต  เลาะวิถี
 5. นายกอเซ็ม  มั่นคง
 6. นายบุญล้อม  สาตและ
 7. นายวิบูลย์  มุขตารี
 8. นายอาหะหมัด ขามเทศทอง
 9. นายอาลี  กองเป็ง
 10. นายเจริญ  โต๊ะมางี
 11. นายสมัย  เจริญช่าง
 12. นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี
 13. นายประสิทธิ์  มะหะหมัด
 14. นายนริศ  อามินเซ็น
 15. นายซีรอซันคาร  ปาทาน
 16. นายทวิช  อารียะกิจโกศล
 17. นายมานัดร  ป้อมขุนพรม
 18. .นายชาตรี  แอนดาริส
 19. นายไพศาล  เต็งหิรัญ
 20. นายประสิทธิ์  เจริญผล
 21. นายมูฮัมหมัด  เสน่หา
 22. นายประสพ  ภู่สำลี
 23. ดร.ธีระวุฒิ  มูฮำหมัด
 24. นายเสน่ห์  ลังเด๋ง
 25. นายอนุสรณ์  องอาจ
 26. นายพิสิษฐ์  อรุณพูลทรัพย์
 27. นายปรีดา  หร่ายมณี
 28. นายอนุสิทธิ์  สุขุมานันท์
 29. นายสมบัติ  ซูโอ๊ะ
 30. นายวุฒิวัย  หวังบู่

ต่อจากนั้น ดร.วัลลภ  สุวรรณดี ประธานที่ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้เชิญผู้ที่ได้รับการคัดเลือกป็นกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ทั้ง 30 คน ประชุม เพื่อดำเนินการคัดเลือกประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้เสนอให้ นายอรุณ  บุญชม เป็นประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ให้นายอรุณ  บุญชม เป็นประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร  ส่วนตำแหน่งรองประธานกรรมการ เลขานุการ นายทะเบียน เหรัญญิก และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่เป็นผู้แทนของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครนั้น จะเรียกประชุมอีกครั้งเพืื่อคัดเลือกทั้้ง 5 ตำแหน่งต่อไป

   

   

   

   

   

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

Scroll To Top