วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 26:05 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่ออนุมัติรับรองผลการตรวจผลิตภัณฑ์ฮาลาล ของสถานประกอบการ ในกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) ได้มีมติมอบหมายความรับผิดชอบให้กรรมการทุกคน มีหน้าที่ดังนี้คือ
๑.ประธานกรรมการอิสลามประจำ กทม.
นายอรุณ บุญชม
๒.ผู้แทนของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ไปทำหน้าที่ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย.
นายสมัย เจริญช่าง
๓.รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี
นายอับดุรเราะห์มาน เยนา
นายเจริญ โต๊ะมางี
นายซีรอซันคาร ปาทาน
๔.เลขานุการ
นายอาหะหมัด ขามเทศทอง
นายประสิทธิ์ เจริญผล(ผู้ช่วย)
๕.เหรัญญิก
นายวิบูลย์ มุขตารี
๖.คณะผู้ทรงคุณวุฒิ
นายทองคำ มะหะหมัด.(ประธาน)
นายอับดุรเราะห์มาน เยนา (รองประธาน)
นายอรุณ บุญชม(รองประธาน)
๗.ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร
นายซีรอซันคาร ปาทาน
๘.ฝ่ายทะเบียนและสถิติ
ดร.ธีระวุฒิ มูฮำหมัด.
๙.ฝ่ายวิชาการ
นายกอเซ็ม มั่นคง
๑๐.ฝ่ายเผยแผ่อิสลาม
นายอาลี กองเป็ง
๑๑.ฝ่ายกอฎี
นายบุญล้อม สาดและ
๑๒.ฝ่ายส่งเสริมซารีอะห์ครอบครัว
นายประสิทธิ์ เจริญผล
๑๓.ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี
๑๔.ฝ่ายการศึกษา
นายนริศ อามินเซ็น(ประธาน)
นายสมบัติ ซูโอ๊ะ(รองประธาน)
๑๕.ฝ่ายกองทุนซะกาตและสวัสดิการสังคม
นายทวิช อารียะกิจโกศล
๑๖.ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม
นายมานัดร ป้อมขุนพรม(ประธาน)
นายพิสิษฐ์ อรุณพูลทรัพย์(รองประธาน)
๑๗.ฝ่ายสื่อสารองค์กร
นายอนุสิทธิ์ สุขุมานันทน์
๑๘.ฝ่ายดูดวงจันทร์(ฮิลาล)
นายชาตรี แอนดาริส
๑๙.ฝ่ายนิติการ
นายประสิทธิ์ มะหะหมัด.
๒๐.ฝ่ายประสานงานกลุ่มมัสยิด
นายสมัย เจริญช่าง(ประธาน)
นายมูฮำหมัด เสน่หา(รองประธาน)
๒๑ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานฮาลาล
นายอาหะหมัด ขามเทศทอง
๒๒.ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายทองคำ มะหะหมัด ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา
นายอับดุรเราะห์มาน เยนา ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา
นายสมัย เจริญช่าง ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการฮาลาล
นายไพศาล เต็งหิรัญ ประธานฝ่าย
๒๓.ฝ่ายส่งเสริมกิจการฮัจย์
นายประสพ ภู่สำลี(ประธาน)
นายวุฒิวัย หวังบู่(รองประธาน)
๒๔.ฝ่ายกิจการเยาวชน
นายปรีดา หร่ายมณี
๒๕.ฝ่ายกิจการเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ
น.พ.ชาติชาย วงษ์อารี
๒๖.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดร.ธีระวุฒิ มูฮำหมัด.
๒๗.ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์
นายสุวัฒน์ จิราพีนธุ์ ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี ประธานฝ่าย
๒๘.ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายอนุสรณ์ องอาจ (ประธาน)
นายเสน่ห์ ลังเด๋ง (รองประธาน)
จึงเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน.

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

Scroll To Top