วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 11:00 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.จัดงาน “สมัชชามุสลิม กทม.”
กอ.กทม.จัดงาน “สมัชชามุสลิม กทม.”

กอ.กทม.จัดงาน “สมัชชามุสลิม กทม.”

นายอรุณ  บุญชม  ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) ชุดปัจจุบัน ได้รับการคัดเลือกเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  และได้ปฎิบัติภารกิจมาครบหนึ่งปี ในวันที่  26  พฤศจิกายน  2561 โดยปฏิบัติหน้าที่และภาระงาน นอกจากบทบาทตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังปฎิบัติหน้าที่ตามที่สังคมคาดหวังและการชี้นำสังคมในมิติต่างๆ อีกด้วย ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่มีส่วนในการพัฒนาประชาคมมุสลิมกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้จัดงานแถลงผลการดำเนินงานครบรอบ 1 ปี โดยมีชื่อว่า งาน “สมัชชามุสลิม กทม.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของ กอ.กทม. ในโอกาสครบรอบ 1 ปี กระชับสัมพันธภาพระหว่าง กอ.กทม. กับประชาคมมุสลิมในกรุงเทพมหานคร การแสดงความยินดีกับบุคลากรสำคัญของสังคมมุสลิม ได้แก่ นายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร และนายศักดิ์ชัย  บุญมา ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

ในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้มาร่วมงาน 1,200 คน ประกอบด้วย อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ใน กอ.กทม. อิหม่ามและผู้แทน กอม. มัสยิดละ 4 คน สตรีประจำมัสยิด กลุ่มนักศึกษาศาสนธรรมประจำวันเสาร์ ที่ปรึกษาฮาลาล วิทยากรอิสลามศึกษา/ภาษาอาหรับ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้แทนองค์กรมุสลิมทั่วไป ในวันจันทร์ที่  10  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

  

  

  

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top