วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 23:44 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.อนุมัติผลการคัดเลือกและแต่งตั้ง กอ.ม.ในการประชุมครั้งที่ 11/2562
กอ.กทม.อนุมัติผลการคัดเลือกและแต่งตั้ง กอ.ม.ในการประชุมครั้งที่ 11/2562

กอ.กทม.อนุมัติผลการคัดเลือกและแต่งตั้ง กอ.ม.ในการประชุมครั้งที่ 11/2562

กอ.กทม. ได้อนุมัติผลการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสลามประจำมัสยิด จำนวน 5 มัสยิด รวม 43 คน ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้

 1.  มัสยิดบ้านตึกดิน ทะเบียนเลขที่ 132 เขตพระนคร ได้มีการคัดเลือกคอเต็บและกรรมการอิสลามประจำมัสยิดซ่อม 1 ราย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 โดยมีนายประสิทธิ์ มะหะหมัด เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายเสน่ห์ ลังเด๋ง เป็นกรรมการคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

– ตำแหน่งคอเต็บ     ได้แก่    นายชูสิทธิ์  ศรีผล

– ตำแหน่งกรรมการ ได้แก่    นางเรวดี  บูสะมัญ

 1. มัสยิดอัลคอยรียะห์ (นวลน้อย) ทะเบียนเลขที่ 110 เขตวัฒนา ได้มีการคัดเลือกบิหลั่นและกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 โดยมีนายบุญล้อม สาตและ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายประสิทธิ์  เจริญผล นายนริศ  อามินเซ็น เป็นกรรมการคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

– ตำแหน่งบิหลั่น      ได้แก่    นายสมศักดิ์  พุ่มดอกไม้

– ตำแหน่งกรรมการ  ได้แก่

(1) นายกิตติรัตน์ วิมานสุข             (5) นายอนันต์  ต่ายหลี             (9)  นายวิชัย  บุญชม

(2) นายสังวาลย์ หะยียูซุบ             (6) นายสนิท  น้อยนงเยาว์         (10) นายฤกษ์ชัย  เงินเจริญ

(3) นายนพพล เซ็นหลวง              (7) นายปัญญา  พุ่มดอกไม้         (11) นายวินัย  บารมี

(4) นายปราโมทย์ โพล้งหิรัญ          (8) นายสุรพันธ์  แฉล้มวารี         (12) นายสมศักดิ์  หวังนุช

      3. มัสยิดเซฟี (ตึกขาว) ทะเบียนเลขที่ ธ.9 เขตคลองสาน ได้มีการคัดเลืออิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 โดยมีวิบูลย์ มุขตารี เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก     นายซีรอซันคาร  ปาทาน นายอนุสรณ์  องอาจ นายสมัย  เจริญช่าง เป็นกรรมการคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

– ตำแหน่งอิหม่าม     ได้แก่    นายวิรุฬห์  พรพัฒน์กุล

– ตำแหน่งคอเต็บ     ได้แก่    นายสมศักดิ์  กุตบูดินฮูเซ็นนิไบ

– ตำแหน่งบิหลั่น      ได้แก่    นายมนต์รักษ์  บุ๊ควาลา

– ตำแหน่งกรรมการ  ได้แก่

(1) นายสมภพ มาจิสวาลา             (5) นายกามมารูดิน  สยามวาลา   (9)  นายศุภโชค  โกศล

(2) นายอดิศร โฟดา                    (6) นายยรรยง  วงศ์เสนาอารี      (10) นายฮูเซฟา  สยามวาลา

(3) นายภาคภูมิ อารี                   (7) นายอนันต์อับบาส  กิลิตวาลา

(4) อ.อ.สิทธิโชค มุกเตียร์              (8) ส.ต.ท.กัญจน์ศรุษ  พรพัฒน์กุล

 1. มัสยิดฮาซานุดดีน (ศาลาแดง) ทะเบียนเลขที่ 32 เขตหนองจอก ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยมีนายอาหะหมัด ขามเทศทอง เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายวุฒิวัย  หวังบู่ นายมูฮัมหมัด  เสน่หา เป็นกรรมการคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

(1) นายอาบีดีน วังหิตัง                (5) นายสมเกียรติ  มะมา           (9)  นายอภินันท์  ซอแบก

(2) นายมาลีซี เงินตรา                 (6) นายสมบูรณ์  ซอเฮง            (10) นายสมทรง  โต๊ะกู

(3) นายจำรัส มะแอ                     (7) นายบัญชา  ทองแสง            (11) นางสาวจินดา  มากอุตส่าห์

(4) นายประเสริฐ กบิลคาม           (8) นายอนุโรม  เทียนมณี           (12) นางสาวกิตติมา  มูฮำหมัดเย็ง

 1. มัสยิดดารุ้ลอะมาน (พญาไท) ทะเบียนเลขที่ 67 เขตราชเทวี ได้มีการคัดเลือกบิหลั่นประจำมัสยิด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 โดยมีนายสมัย เจริญช่าง เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายพิสิษฐ์  อรุณพูลทรัพย์ นายอนุสิทธิ์  สุขุมานันท์ เป็นกรรมการคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายคณิต  ชื่นภักดี เป็นบิหลั่นประจำมัสยิด

หมายเหตุ      กอ.กทม. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 จำนวน 6 มัสยิด รวม 72 ราย ดังนี้

 1. มัสยิดอัตตักก์วา (บางมด) เขตทุ่งครุ
 2. มัสยิดฮีดาย่าตุลอิสลามียะฮ์ (แสนแสบ) เขตคลองสามวา
 3. มัสยิดอีมาร่อตุดดีน (คลองลาดพร้าว) เขตห้วยขวาง
 4. มัสยิดอัลยามิอะห์ (ลำอีรั้ว) เขตหนองจอก
 5. มัสยิดดารุ้ลมูนีร (บ้านม้าบน) เขตสะพานสูง
 6. มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม (ดอกไม้) เขตประเวศ
 • จากฐานข้อมูลเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี ปรากฏว่าไม่พบบุคคลเคยถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
 • จากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ของกรมราชทัณฑ์ ปรากฏว่าไม่พบรายชื่อ บุคคลผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกแต่อย่างใด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top