วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 26:51 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.จัดสัมมนา “การสร้างความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรมไทย”
กอ.กทม.จัดสัมมนา “การสร้างความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรมไทย”

กอ.กทม.จัดสัมมนา “การสร้างความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรมไทย”

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดสัมมนาเรื่อง “การสร้างความสมาฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรมไทย” โดยมีนายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง”แนวทางของท่านนบีในการสร้างความเข้าใจ เรื่องอิสลามต่อมวลมนุษยชาติ”ต่อมา ดร.นพ.มโน เลาหวณิช อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ปาฐกถา เรื่อง “เบื้องหลังแนวคิดการสร้างกระแสแบ่งแยกชาวพุทธกับมุสลิมในสังคมไทยปัจจุบัน” หลังจากนั้นมีการเสวนา เรื่่อง “แนวทางการสร้างความเข้าใจเรื่องอิสลามที่ถูกต้องในสังคมพหุวัฒนธรรม” โดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ อาจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายสมัย เจริญช่าง รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี รองประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ผู้ดำเนินการเสวนา ในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เรื่องบุคลิกภาพของผู้สื่อสารสาระอิสลามกับพี่น้องต่างศาสนิก  กลุ่มที่ 2 เรื่อง แนวทางการเผยแผ่สาระอิสลามกับคนรุ่นใหม่  กลุ่มที่ 3 เรื่อง แนวทางการชี้แจงสาระอิสลามกับบุคคลที่มีความคิดสุดโต่ง  กลุ่มที่ 4 เรื่อง แนวทางการแนะนำสาระอิสลามสู่ผู้สนใจ และออกมารายงานผลการประชุมกลุ่มดังกล่าว ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 129 คน โดยจัด ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top