วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 26:47 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> หนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ “โลกมุสลิมในสายพระเนตร”
หนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ “โลกมุสลิมในสายพระเนตร”

หนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ “โลกมุสลิมในสายพระเนตร”

หนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ “โลกมุสลิมในสายพระเนตร” 

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กระทรวงการต่างประเทศรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนกลุ่มประเทศโลกมุสลิม และการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรชาวไทยมุสลิมในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๕ แก่กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อประมวลเรียบเรียงขึ้นเป็นหนังสือ “โลกมุสลิมในสายพระเนตร” และเผยแพร่แก่สาธารณชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

หนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวมุสลิมในนานาประเทศ ทั้งในมิติศาสนา วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ ที่บันทึกผ่านสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะช่วยให้ขยายขอบเขตความรู้ความเข้าใจของผู้อ่านต่อประเทศโลกมุสลิมให้กว้างขวางออกไป

ในขณะเดียวกัน ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่งดงามเหล่านี้ยังเป็นประจักษ์พยานถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศโลกมุสลิมในภูมิภาคต่าง ๆ ตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุขของประชาชนชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนาทั่วทุกภาคของประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เล่มนี้จะเป็นสื่อกลางไปยังทั้งสาธารณชนไทยและประชาคมระหว่างประเทศให้ตระหนักถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เฉกเช่นประชาชนทุกหมู่เหล่าที่แม้แตกต่างกันทางเชื้อชาติศาสนา แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขบนแผ่นดินไทย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ได้ทาง https://bit.ly/3TusYHv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top