วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 21:33 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.จัดประชุมปฐมนิเทศ กอม.ที่ได้รับการคัดเลือกใหม่
กอ.กทม.จัดประชุมปฐมนิเทศ กอม.ที่ได้รับการคัดเลือกใหม่

กอ.กทม.จัดประชุมปฐมนิเทศ กอม.ที่ได้รับการคัดเลือกใหม่

กอ.กทม. จัดประชุมปฐมนิเทศคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) ได้จัดประชุมปฐมนิเทศคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด (กอม.) ที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ ตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมผู้บริหารมัสยิดให้รู้เท่าทัน เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของ กอม. ที่มีต่อมัสยิดและประชาคมมัสยิด ยกระดับการประสานสัมพันธ์ระหว่าง กอม. ด้วยกัน และกระชับพื้นที่แห่งการทำงานร่วมกันระหว่าง กอม. กับ กอ.กทม. ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “การบริหารมัสยิดกับการมีส่วนร่วมของประชาคม” โดยนายสมัย เจริญช่าง “ทิศทางการบริหารมัสยิดตามบริบทของมัสยิดอย่างเท่าทัน” โดย ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี “การบริหารมัสยิดตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง” และตอบข้อซักถาม โดยนายอาหะหมัด ขามเทศทอง ทั้งนี้ มีการทดสอบองค์ความรู้สำหรับ กอม. โดย นายประสิทธิ์ เจริญผล และการทดสอบองค์ความรู้สำหรับอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น โดยนายกอเซ็ม มั่นคง และนายบุญล้อม สาตและสำหรับการประชุมปฐมนิเทศคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด (กอม.) ที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ เป็นนโยบายของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอพันธกิจของการเป็นคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ทั้งด้านศาสนบัญญัติ กฎหมาย การปกครอง และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผู้ผ่านการประชุมปฐมนิเทศแล้ว จึงจะนำรายชื่อเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติและออกหนังสือแต่งตั้งต่อไป

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top