วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 26:15 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> สกอ.กทม. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้นำเสนอบทคุตบะฮ์ให้มีประสิทธิผล”
สกอ.กทม. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้นำเสนอบทคุตบะฮ์ให้มีประสิทธิผล”

สกอ.กทม. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้นำเสนอบทคุตบะฮ์ให้มีประสิทธิผล”

เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมเซน กรุงเทพ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (สกอ.กทม.) ได้จัดโครงการพัฒนาผู้นำเสนอคุตบะฮ์ให้มีประสิทธิผลขึ้น เพื่อพัฒนาททักษะผู้นำเสนอบทคคุตบะฮ์ให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ ได้เชิญผู้แทนนักเรียนระดับซานะวีย์เข้าร่วมโครงการด้วย ประกอบด้วยการกล่าวเปิดการอบรมและบรรยาย เรื่อง “คุตบะฮ์ตามแบบอย่างของท่านเราะซูล” โดยนายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร “หลักวะสะฏียะฮ์กับการนำเสนอคุตบะฮ์” โดย ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ประธานฝ่ายส่งเสริมพหุวัฒนธรรม “หลักการนำเสนอคุตบะฮ์ให้ผู้ฟังประทับใจ” โดยนายสมัย เจริญช่าง ประธานฝ่ายประสานงานมัสยิด“เทคนิคการนำเสนอคุตบะฮ์ให้มีประสิทธิผล” โดย ผศ.ดร. วิศรุต เลาะวิถี ประธานฝ่ายพัฒนาบุคลากร โดยมีการประชุมสัมมนากลุ่มเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ “การเสริมสร้างพลังการพูด” การเจาะลึก “ข้อพึงระวังในการนำเสนอคุตบะฮ์” การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ลักษณะของคุตบะฮ์ที่ดีและไม่ดี” และมีการเสวนาเรื่อง “บทบาทมัสยิดวันนี้ : จุดเปลี่ยนของสังคมมุสลิมไทย” โดยนายสมัย เจริญช่าง นายยูซบ โต๊ะวัง และนายอนุสรณ์ องอาจ ผู้ดำเนินการเสวนา หลังจากนั้น โครงการได้จัดให้มีการประกวดคุตบะฮ์ในกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อประเมินผลการอบรมสู่การปฏิบัติจริง (Active Learning) โดยมีวิทยากรร่วมในช่วงการประชุมสัมมนากลุ่ม ประกอบด้วย นายกอเซ็ม มั่นคง ดร.นริศ อามินเซ็น นายธนารัช วัชระพิสุทธิ์ นายมนตรี เลาะวิถี นายอนุสรณ์ องอาจ ดร.มิตร ดาราฉาย นายพิสิษฐ์ อรุณพูลทรัพย์ นายมาโนช ระดิ่งหิน ดร.รังสรรค์ ปู่ทอง และนายอดุลย์ โยธาสมุทร ทั้งนี้ มีผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการโดยภาพรวมในระดับ “ดีมาก”

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top