วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 26:18 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> การประชุมสรรหาและให้ความเห็นชอบผู้ที่ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย
การประชุมสรรหาและให้ความเห็นชอบผู้ที่ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย

การประชุมสรรหาและให้ความเห็นชอบผู้ที่ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมสรรหาและให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ด้วยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีคนที่ 18 แห่งราชอาณาจักรไทย ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ว่างลง นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ประธานการประชุม กล่าวว่า ในนามของกระทรวงมหาดไทยขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 40 จังหวัด ที่มาร่วมประชุมสรรหาและให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีราชการด่วน ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแห่งนี้ได้ จึงมอบหมายให้ตนปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานแทน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังได้ฝากความปรารถนาดีมาอย่างทุกท่านด้วย การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดและเป็นเกียรติแก่กระทรวงมหาดไทย ที่ได้จัดการประชุมสรรหาจุฬาราชมนตรี ซึ่งจุฬาราชมนตรีถือเป็นตำแหน่งผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นที่เคารพรักและเป็นขวัญกำลังใจของพี่น้องชาวไทยมุสลิม โดยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มาประชุมในวันนี้ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากอิหม่ามประจำมัสยิดในแต่ละจังหวัด ซึ่งอิหม่ามประจำมัสยิดก็ได้รับการคัดเลือกมาจากสัปปุรุษประจำมัสยิด ดังนั้น จึงถือได้ว่าเป็นผู้แทนของประชาชนชาวมุสลิมทั่วประเทศที่ได้
มาร่วมประชุมสรรหา และให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีคนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ตนขอให้กรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกจังหวัด ได้ทำหน้าที่ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือ และเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรจะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี เพื่อให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้ร่วมกันให้ความเห็นชอบ จากนั้น ได้เปิดให้มีการเสนอชื่อ โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 20 ท่าน โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี 3 ท่าน ประกอบด้วย
หมายเลข 1 นายประสาน ศรีเจริญ ตำแหน่งรองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี หมายเลข 2 นายอรุณ บุญชม ตำแหน่ง ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และหมายเลข 3 นายวิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ ตำแหน่ง อิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเหนือ จังหวัดสงขลา และกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา โดยมีระยะเวลาการลงคะแนนสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ตั้งแต่เวลา 10:05 – 12:05 น. เมื่อได้รายชื่อซึ่งเป็นมติอย่างเป็นเอกฉันท์แล้ว กระทรวงมหาดไทยจะได้นำเสนอรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี
ตามที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบกราบเรียนต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้า ทูลกระหม่อมเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรี ต่อไป หลังจากนั้น นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ประธานการประชุมได้ประกาศผล
การนับคะแนน ปรากฎว่า นายอรุณ บุญชม ได้รับการคัดเลือกเป็นจุฬาราชมนตรีคนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยคะแนน 471 คะแนน

  

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top