วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 22:30 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม.มอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าและขาดแคลน
กอ.กทม.มอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าและขาดแคลน

กอ.กทม.มอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าและขาดแคลน

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (สกอ.กทม.) ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าและขาดแคลน จำนวน 152 คน ณ บริเวณสนาม หน้าอาคารมัสยิดกลางแห่งชาติ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี พร้อมคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติจำนวนมาก
สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้ง “กองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและขาดแคลน” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 กองทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมซะกาตและเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าและด้อยโอกาส ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษา โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ทุนด้านศาสนาอิสลามระดับซะนาวีย์ ทุนด้านสามัญ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. และ ปวส. และทุนระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและศาสนาอิสลาม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2566 มีนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กำหนด โดยอิหม่ามประจำมัสยิดในกรุงเทพมหานครเป็นผู้ให้การรับรองเบื้องต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษามาแล้ว มากกว่า 10 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,396,000 บาท ปัจจุบัน มีนักเรียน/นักศึกษาได้รับทุนจากกองทุนการศึกษาของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน 152 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,783,000 บาท แบ่งตามประเภททุนได้ดังนี้
1. ทุนด้านศาสนาอิสลามระดับซะนาวีย์ จำนวน 29 คน คนละ 18,000 บาทต่อภาคเรียน เป็นเงิน 522,000 บาท
2. ทุนการศึกษาด้านสามัญ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. และ ปวส. จำนวน 109 คน คนละ 9,000 บาทต่อภาคเรียน เป็นเงิน 981,000 บาท
3.ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านศาสนาอิสลามและสาขาวิชาที่ขาดแคลน จำนวน 14 คน คนละ 20,000 บาท ต่อภาคเรียน เป็นเงิน 280,000 บาท
สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธา ประสงค์จะมอบซะกาตในสิทธิ์ส่วนบุคคล และหรือบริจาคเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าและขาดแคลน โปรดติดต่อที่สำนักงาน ฯ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอิสลาม ชื่อบัญชี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครเพื่อกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจน เลขที่บัญชี 034-1-06394-0 และส่งสลิปให้สำนักงาน ฯ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

  

  

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top