วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 27:37 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ข่าวและกิจกรรม >> กอ.กทม. จับมือกับ พม.จัดสัมมนา “บทบาทสตรีด้านสังคม” ได้ดร.สุรินทร์ ลุ้นให้แรงเสริม
กอ.กทม. จับมือกับ พม.จัดสัมมนา “บทบาทสตรีด้านสังคม” ได้ดร.สุรินทร์  ลุ้นให้แรงเสริม

กอ.กทม. จับมือกับ พม.จัดสัมมนา “บทบาทสตรีด้านสังคม” ได้ดร.สุรินทร์ ลุ้นให้แรงเสริม

7-9 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กทม. คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายกิจการสตรีและผู้สูงอายุ ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดสัมมนา WORK SHOP เรื่อง  “บทบาทสตรีด้านสังคม” โดยมีสตรีมุสลิม (มุสลิมะห์) จากมัสยิดในกรุงเทพมหานคร จำนวน 59 มัสยิด ที่มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการสตรีมุสลิมประจำมัสยิดเข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 150 คน เป็นการสัมมนาแบบพักค้าง วันที่ 7 และ 8 กรกฎาคม สำหรับในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ได้นำคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนึ่ง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 มีการให้ข้อมูลสาระวิชาการโดย นายอรุณ  บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

หลังจากนั้น นางรัชฎาภรณ์  แก้วสนิท นักวิชาการสิทธิสตรี ได้กล่าวถึงมุมมองของชนต่างศาสนิกที่มีต่อผู้หญิงมุสลิม

ต่อมา ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ปาฐกถาเรื่อง “การพัฒนาบทบาทสตรีมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรม” ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างยิ่ง

เสร็จแล้ว นางพัชรี  อารยะกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ บรรยายเรื่อง “บทบาทสตรีกับการพัฒนาสังคม”

โครงการสัมมนาในครั้งนี้มีนายสวาท  มูฮำหมัดเย็ง ประธานฝ่ายกิจการสตรีและผู้สูงอายุ กับคณะอนุกรรมการฝ่าย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

การสัมมนาและการดูงานประสบความสำเร็จเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

กรุณาเติมคำตอบในช่องว่างก่อนเข้าระบบ *

Scroll To Top