วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 24:20 น.
ประชาสัมพันธ์
Home >> ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร

ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร

ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร

ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1 กรอบแผนยุทธศาสตร์
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
2
แบบรายงานการประเมินผลโครงการ
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
3
แบบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่าย
ดาวน์โหลด
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
4
ภารกิจการดำเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561
ดาวน์โหลด
  คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
5
สรุปผลการดำเนินงานของ กอ.กทม. ปี 2562
ดาวน์โหลด
  คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
6
สรุปผลการดำเนินงานของ กอ.กทม. ปี 2563
ดาวน์โหลด
  คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
7
การกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ปี 2564 – 2566
ดาวน์โหลด
 
8
การประเมินผลการปฏิบัติงาน กอ.กทม.ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
ดาวน์โหลด
  คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
9
สรุปผลการ Brainstorm 4 ปรับ 4 กระชับ
ดาวน์โหลด
  คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
10
ปฏิญญา กอ.กทม.สู่ปี 2564
ดาวน์โหลด
  คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
11
กำหนดการอบรมนิกะห์
ดาวน์โหลด
   
12
หลักสูตรการอบรมนิกะห์
ดาวน์โหลด
   

Scroll To Top